Marking Mother's Day
with a call to free Wilma Austria and Andrea Rosal
and all political prisoners

 

UP Sunken Garden

 

May 10, 2014

/p

 

 

     


10 May 2014 l UP Sunken Garden

Human rights advocates paid tribute to Wilma Tiamzon, Andrea Rosal and other women political prisoners who, despite violence in prisons and in society, are steadfast in creating a world that is just and humane for all mothers and children.

Said Tanggol Bayi, "we are inspired by the courage of these women who, though handcuffed and incarcerated, continue to profess their stand for the cause of the oppressed and exploited children and women."

The event was organized by Free Andrea Rosal Movement, Tanggol Bayi, Congress of Teachers for Nationalism and Democracy and the All-UP Workers’ Union in UP Diliman.

FREE WILMA AND ANDREA! FREE ALL POLITICAL PRISONERS!

   
 
/p

/p
Photos courtesy of Edge Uyanguren and Southern Tagalog Exposure
           

.
Pagpupugay sa mga Ina ng Bayan
ni Wilma Austria Tiamzon

Ang araw ng mga ina ay isang okasyon na dumarating at lumilipas nang hindi namamalayan ng maraming ina sa kanayunan at kalunsuran. Sila ay naghihikahos at aligaga paano itatawid sa araw-araw ang pinakasaligang pangangailangan ng mga anak at pamilya. Sinisikil ang kanilang demokratikong mga karapatan at dumaranas ng iba’t- ibang anyo ng pandarahas ng estado at pandarahas sa kababaihan. Sila ay lubos na pinahihirapan ng mga salot na imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo na siyang puno’t dulo ng busabos at aping kalagayan ng Sambayanang Pilipino.

Ang masang ina ng uring manggagawa ay dumaranas ng kawalang kasiguruhan sa trabaho dahil sa kawalang hanapbuhay at laganap na kontraktwalisasyon, napakababang pasahod na lalo pang karampot para sa kababaihan, paninikil sa karapatang mag- unyon at magwelga, at mala-aliping kondisyon sa paggawa kabilang ang mga pang- aabusong sekswal. Milyon-milyong ina ang nangangamuhan sa ibayong-dagat, nagtitiis ng mga taong malayo sa anak at pamilya, at sumusuong sa sari-saring kahirapan at peligro. Sa kabila ng walang tigil na kayod, ang pamilyang manggagawa ay namumuhay na animo’y pulubi, walang disenteng tirahan, kapos sa pagkain at mga batayang pangangailangan, at laging nasa bingit ng kapahamakan.

Ang masang ina ng mga magsasaka ay pinahihirapan ng iba’t-ibang pagsasamantalang pyudal at malapyudal sa kanayunan. Kawalan o kakapusan ng sariling lupang magsasaka ang pangunahing problema nila. Dahil dito, pumapasok sila sa mapagsamantalang sistema ng hatian sa pagtatrabaho sa lupa ng mga panginoong maylupa, lubhang mababang pasahod sa mga gawaing bukid, walang bayad na pagtratrabaho sa kanilang mga anak na nasa murang edad at iba pang relasyong mapang-abuso kabilang ang mga pabor na sekswal kapalit ng ilang gatang na bigas at mga katulad. Ang maralitang pamilyang magsasaka na binubuo ng malaking mayorya ng mga taga-nayon ay sagad sa pagbabanat ng buto, salat sa pagkain at kahit sa malinis na inuming tubig, at nabubuhay nang maikli at alipusta.

Kahit ang maliliit na nagmamay-ari at swelduhang empleyadong mga ina ay laging gipit ang badyet at nasa peligrong bumagsak ang kabuhayan tamaan lamang ng biglaang kagipitan gaya ng malubhang sakit o di kaya ay pagkalugi ng negosyo dahil sa biglang taas ng presyo ng mga produkto. Nagkakautang-utang sila upang tustusan ang pag-aaral ng mga anak na mapagtapos man sa pag-aaral ay namumroblema sa walang kawalang-katiyakan sa trabaho.

Manhid sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng mga ina at masang Pilipino ang punong papet at reakyunaryong si Benigno Simeon Aquino.

Nasa interes ng masang ina ng Sambayanang Pilipino na makalaya ang bansa sa kontrol at dominasyon ng imperyalismong US upang makatayo sa sarili ang ekonomya ng bansa, maisagawa ang tunay na industriyalisasyon, mabigyan ng trabaho ang lahat, mapababa ang presyo ng mga bilihin at makamit ang tunay na pag-unlad.

Gayundin, nasa interes ng masang ina ng Sambayanang Pilipino na wakasan ang lahat ng kasunduan at tratadong militar ng Pilipinas sa US tulad ng Mutual Defense Pact, Military Assistance Pact, Visiting Forces Agreement at ang pinakahuli, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang mga ito ay kasunduan para protektahan lamang ang interes sa ekonomya, pulitika at militar ng imperyalismong US at maglalagay lamang sa peligro ng buhay ng masang Pilipino kabilang na ang masang ina at kanilang mga anak.

Nasa interes ng masang ina ng Sambayanang Pilipino na wakasan ang monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa at kaakibat na pyudal at malapyudal na pagsasamantala at ipatupad ang tunay na reporma sa lupa sa pamamagitan ng libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka.
Nasa interes ng masang ina ng Sambayanang Pilipino na ilantad, labanan, ihiwalay at patalsikin ang rehimeng Aquino na punong papet ng imperyalismong US, numero unong asendero, pasista at tunay na mastermind sa talamak na korupsyon sa reaksyunaryong gobyerno ngayon.

Nakakawing ang kinabukasan ng mga anak ng bayan sa patataguyod ng masang ina ng Sambayanang Pilipino sa adhikaing pambansa at demokratiko. Ang makainang pagmamahal at pagkalinga, ang kahandaang proteksyunan ang mga anak at pamilya sa lahat ng uri ng kapahamakan at ang katapangang magtanggol laban sa pagsasamantala at pang-aapi ay hindi na lamang sa loob ng sariling mga tahanan. Ang tahanan ng mga ina ng bayan ay ang buong bayan at ang lahat ng anak ng Sambayanang Pilipino ay kanya ring anak.

Mabuhay ang dakilang ina ng bayan!

Wilma Austria Tiamzon
NDFP National Consultant
ND978226
Mayo 10, 2014
 

     
     
           
     
     
     

.

PRESS STATEMENT
May 10, 2014

References:
Rjei Manalo, Spokesperson, Free Andrea Rosal Movement
(0930-9276289)
Cristina Palabay, Convenor, Tanggol Bayi (0917-3162831)

Release Andrea Rosal, Wilma Austria Tiamzon, Loida Magpatoc and all political prisoners!

Children and relatives of women political prisoners, and human rights advocates today commemorated Mothers’ Day, through a tribute-program to call for their immediate release of women political prisoners and all political prisoners.

“We are inspired by the courage of these women who, though handcuffed and incarcerated, continue to profess their stand for the cause of the oppressed and exploited children and women,” said Rjei Manalo, spokesperson of the Free Andrea Rosal Movement.

Rosal, who is expected to give birth this month to her first child, was arrested March 27, 2014 based on false charges of murder. She is the eldest daughter of the late Ka Roger Rosal, former spokesperson of the Communist Party of the Philippines.

“Perhaps her only crime, if that can be considered a crime, is being her father’s daughter. Andrea should give birth in an environment where she can nurture her baby, in the best possible way. That environment is outside the cramped confines of prison cells, where she is unjustly detained and persecuted for crimes she did not commit,” Manalo said.

Human rights group Karapatan documented 41 women political prisoners out of the 489 political prisoners in the Philippines.

The organizers also paid tribute to two women peace consultants Wilma Austria Tiamzon and Loida Magpatoc of the National Democratic Front of the Philippines, who are protected under the GPH-NDFP Joint Agreement on Safety and immunity Guarantees (JASIG). Tiamzon has two children, while Magpatoc has three.

“Tiamzon and Magpatoc are one with the Filipino mothers in their aspirations for just and lasting peace, which is why they strive, in their capacity as peace consultants, to work for the just resolution of the armed conflict in the country. They advocate for nationalist industrialization, genuine agrarian reform, and a country that is free from foreign domination and control,” said Cristina Palabay, convenor of Tanggol Bayi.

In a statement, Tiamzon said “Nakakawing ang kinabukasan ng mga anak ng bayan sa pagtataguyod ng masang ina ng sambayanang Pilipino sa adhikaing pambansa at demokratiko. Ang makainang pagmamahal at pagkalinga, ang kahandaang proteksyunan ang mga anak at pamilya sa lahat ng uri ng kapahamakan at ang katapanganang magtanggol laban sa pagsasamantal at pang-aapi ay hindi lamang sa loob ng sariling mga tahanan. Ang tahanan ng mga ina ng bayan ay ang buong bayan at ang lahat ng anak ng sambayanang Pilipino ay kanya ring mga anak.”

Former political prisoners Angie Ipong and women health workers from the detained 43 health workers also participated in the program. A mural of a mother and her child was completed by the participants during the program, depicting the rights advocates’ tribute to women political prisoners. The activity was held at the University of the Philippines in Diliman and was sponsored by the Free Andrea Rosal Movement, Tanggol Bayi, Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy, and the All-UP Workers’ Alliance.

“We call for the immediate release of Andrea Rosal, Wilma Austria Tiamzon, Loida Magpatoc and all women political prisoners. Great mothers like them should be honored and treasured, not imprisoned and persecuted,” Manalo said. ###

--
Tanggol Bayi is an association of women human rights defenders in the Philippines to advance women’s rights as human rights. Tanggol Bai is formed to further develop the capability of women human rights defenders to protect and advance women’s, human and peoples’ rights while giving special attention to the rights of WHRDs; to provide a venue by which WHRDs can give mutual assistance to one another especially to those who are facing immediate threats; provide information and facilitate HR education to WHRDs to even better sensitize them to violations of political, civil, economic, social and cultural rights; through common effort, enable WHRDs to effectively forward policies and legislations, fight for their rights and generate resources for the needs of their human rights advocacy; and network with other human rights organizations in the country and abroad.

Contact us at:
2/F Erythrina Bldg., #1 Maaralin corner Matatag Streets
Barangay Central District, Diliman, Quezon City
Telephone: (632) 434 2837
Fax: (632) 435 4146
E-mail: tanggolbayi@gmail.com

 

     
     
     
           
     
     
     

Ina

Ma. Lorena Barros, 1973

Ano ang isang ina? 
Mayamang hapag ng
Gutom na sanggol
Kumot sa gabing maginaw
Matamis na uyayi
Tubig
Sa naghahapding sugat.

 
Ngunit ano ang isang
Makabayang ina?
Maapoy na tanglaw
Tungo sa liwayway.
Sandigang bato.
Lupang bukal ng lakas
Sa digma.
Katabi sa laban at
Alalay sa tagumpay
Ang aking ina
     

.

 

 

Wilma Tiamzon, a peace consultant of the National Democratic Front of the Philippines and a Martial Law activist, was arrested in March 22, 2014, despite an agreement between the NDFP and the Philippine government on the safety and immunity of consultants such as Wilma from arrests and other rights violations. Trumped up charges were filed against her, her husband and fellow peace consultant Benito Tiamzon, and five others.

Wilma Austria, 63, is the third among five siblings of a lower-middle class family. Her father was an office clerk. She attended elementary at the San Joaquin Elementary School in Pasig where she graduated valedictorian. In high school, her high school education at the Rizal High School was partially supported by her membership in a Rondalla.

Austria entered the University of the Philippines in 1969 where she was a Provincial State scholar. She was a member of the Samahan ng mga Demokratikong Kabataan (SDK), an organization of youth activists, which eventually went underground during the Martial Law period. Since then, Wilma has untiringly worked for the rights of women and children in the country, and has actively participated and led the national democratic struggle of the Filipino people.

Because of the State’s policy of targeting those it unilaterally deems it enemies, Austria was arrested and tortured by former Pres. Marcos’s Philippine Constabulary in July 1973 and was released in March 1974. She was rearrested in October 1989 and was able to escape in December 1989. On May 4, 1994, she was again rearrested and was released on recognizance in June 1994 under the custody of the late Bishop Alberto Ramento of the Iglesia Filipina Independiente (IFI).

Wilma has a daughter and a son. In 1975, during Martial Law, she gave birth to her daughter in a barrio, where a peasant family took care of her daughter, with the help of the peasant masses in the barrio. She was nursed with condensed milk from 6 months to 1 year, ate cassava and sweet potatoes as staple food.

Her son was born in 1980 and was taken cared of by Benito’s family since then. After high school, her son stop schooling for two years to earn money for his education, by taking on different jobs, including washing the dishes in a Chinese restaurant.

 

From a post by: Tinay Palabay of Tanggol Bayi

 

     
Reading a letter from Andrea Rosal 
           
     
     
     

.

 


Andrea Rosal, 31, was 7-months pregnant during her arrest last March 27, 2014. She is an organizer of the Pagkakaisa at Ugnayan ng mga Magsasaka sa Laguna, a peasant organization in a province south of the Philippines’ capital. She is the eldest daughter of the late Ka Roger Rosal, former spokesperson of the Communist Party of the Philippines.

Andrea has experienced continuous violation of her rights from the state forces since she was a child. In 1989, when she was merely five years old, Andrea was abducted by soldiers, while she was under the care of her grandmother in Ragay, Camarines Sur, in a bid to force Ka Roger’s surrender. The military was eventually compelled to release Andrea due to strong public protests.

Andrea was arrested using a warrant of Arrest based on an indictment for murder, and kidnapping with murder, case of trumped up cases implicating her because she is the daughter of a former high-profile official of the CPP.

She is currently detained at the Female Dormitory at the Camp Bagong Diwa, Taguig City. Andrea’s condition inside jail violates international standards such as the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (or the Bangkok Rules) and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. All measures are in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights which the Philippine government signed in1966 and ratified in 1986, almost three decades ago.

Andrea currently shares the cell with 24 other female detainees, some of whom are also political prisoners. Each cell has only a window built along the building’s corridor; no window is built where fresh air and sunlight could get through. Due to her arrest, Andrea did not have the chance to prepare for the baby's needs, such as diapers, clothes, etc. She had stopped drinking her supplements and has to make do with food rations, usually just rice and a very small amount of fish or boiled vegetable.

According to Andrea’s attending doctor from the Health Alliance for Human Rights, the baby is due anytime. When she gives birth, Andrea is reportedly given only 24 hours to be with her baby, a very short period for her to feed her child with colostrum and eventually breastfeed her.

The threat of separating Andrea and her baby forebodes the Philippine government’s violations of the recommendations of World Health Organization on breastfeeding and the UN Convention on the Rights of the Child. The WHO recommends exclusive breastfeeding for six months and sustained breastfeeding for more than two years in an environment where both baby and mother are properly fed and cared for, where the mother can also have the health and stamina to nurture her child, free from unnecessary stress and discomfort. Article 7 of the Convention of the Rights of the Child stipulates that the child has the right to know and be cared for by his or her parents.

From a post by: Tinay Palabay of Tanggol Bayi

 

     
     
     
           
     
     
     
           


.

.

           
     
 
==          
     
     
           

.

Mula sa post ni Ma Cristina Guevarra ng HUSTISYA
 

Para sa nanay at lola ko, magkatuwang na ina sa akin, na walang hanggan ang pagtatanong hanggang kailan ang pakikibakang ito ngunit laging may pagsisikap na umunawa.

Para sa lahat ng ina ng mga anak na pinaslang
Sa mga inang naghahanap, sa mga inang desaparecido
Sa mga inang nakapiit, at sa mga inang nais lumaya ang mga anak
Sa mga inang nagkakanlong sa mga tinutugis ng mapanupil na estado

Para sa mga inang manggagawa, magsasaka, katutubo at maralita
Sa mga inang nagluwal ng mga aktibista at mandirigma
Sa mga inang kasama ng bayan para sa hustisya at tunay na kapayapaan

Maraming salamat, at mabuhay kayo mga ina, mga ina ng bayan!

 

           
     
     
     

.

 

 

     
     
     
     
     
     
           
     
     
           
 
   
   
 
   
   
           
           
           

 

/p

  
 

Google